تعطیل شد

                 (سلطان غمکده)...!!!

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم فروردین ۱۳۹۲ساعت 11:21  توسط EDO  | 

درون سینـــه آهی سرد دارمـــ


رخی پژمـــرده ، رنگـــی زرد دارمـــ


ندانم عاشقـــم؟ مستــــم؟ چه هستـــمـــ؟


همی دانم دلی پــــر درد دارمـــ♥ــــ♥ــــــ♥ـــــــ


+ نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم فروردین ۱۳۹۲ساعت 19:47  توسط EDO  | 

این روزهاانقدبه هم ریخته ام که هرکی بهم میرسه میگه چته توکه اینجوری نبودی منم فقط توجوابشون بایدپوزخندبزنم وسرموبندازم پایین خدایابسه دیگه راحتم کن....خداجون زوداین روزارو ردکن
+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم فروردین ۱۳۹۲ساعت 20:46  توسط EDO  | 

خیلی خوشحالم

                    چیزیم نیس ....

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هفتم اسفند ۱۳۹۱ساعت 14:45  توسط EDO  | 

ای خدا !

خدایا : می بینی کودکان گلفروش را ؟

دختران تن فروش را ؟

مادران سیاه ‍‍‍پوش ؟

‍‍پدران خانه به دوش ؟

کاسبان دین فروش ؟ انسان های آدم فروش ؟

عاشقان عشق فروش ؟

می خواهم یک تکه  آسمان کلنگی بخرم !!؟!!

+ نوشته شده در  شنبه بیست و ششم اسفند ۱۳۹۱ساعت 19:49  توسط EDO  | 

برای آن مینویسم که روزی دلش مهربان بود

مینویسم تابداندکه دل شکستن هنرنیست

نه دیگرنگاهم رابرایش هدیه میکنم

ونه دیگردم ازفاصله ها میزنم

مینویسم تاشایدنامهربانی هایش راباورکند...!!!

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۹۱ساعت 18:47  توسط EDO  | 

من رازیرخاکسترجا گذاشته ای...

آهای.....

باتوام...

تویادت نرود...

من بخاطرتوآتش گرفته ام....

+ نوشته شده در  جمعه هجدهم اسفند ۱۳۹۱ساعت 21:7  توسط EDO  | 

این گونه که بازی شروع شد

پایان خوشی دارد

خواهش می کنم مهره ات راباشاه دلم کیش نکن

بازی مساوی شودبهتراست

من اگرکیش شوم ماتت می کنم.........

+ نوشته شده در  شنبه دوازدهم اسفند ۱۳۹۱ساعت 15:56  توسط EDO  | 

گاه دلتنگ می شوم

دلتنگ ترازهمه دلتنگی هاگوشه ای می نشینم وحسرت هارا می شمارم

وباختن ها وصدای شکستن را

نمی دانم من کدامین امیدراناامیدکردم

وکدام خواهش رانشنیدم

وبه کدام دلتنگی خندیدم

که چنین دل تنگم.............

+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم اسفند ۱۳۹۱ساعت 22:45  توسط EDO  | 

 

من زانوهایم را به آغوش کشیده بودم وقتی تو

برای آغوش دیگری زانوزده بودی..........

+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم اسفند ۱۳۹۱ساعت 11:18  توسط EDO  |